28දවඳන මග ගළවමය Resized

Download Name Play Size Duration
download Swamin Men Shuddhavoo Keneku Nethey
BF CHOIR

4.5 MB 4:44 min
download Yohovah Mage Eliyai Gelaweemai
BF CHOIR

2.4 MB 2:29 min
download Obey Pesasum Maligawa Purawai
BF CHOIR

3.1 MB 3:12 min
download Devindun Oba Yahapathya
BF CHOIR

4.4 MB 4:41 min
download Samindhe Devindhe
BF CHOIR

4.8 MB 5:06 min
download Samindunge Sadakal Maheemayen
BF CHOIR

7 MB 7:29 min
download Eay Namay Etha Balaya--Api sthuthi demu--himi itha uthum
BF CHOIR

7.7 MB 8:16 min
download Yesus Gelavumkaruthuma
BF CHOIR

4.4 MB 4:38 min
download Novenaswena Novenaswena Swamin
BF CHOIR

4.5 MB 4:44 min
download Ma Pem Karana Saminduta Pesasum
BF CHOIR

4.8 MB 5:06 min
download Devindun Mage Gelaweemai
BF CHOIR

4.2 MB 4:28 min
download Adhineethingna Premawantha
BF CHOIR

3.4 MB 3:35 min

27 සවරගය ම හද Resized

Download Name Play Size Duration
download Eay Anugrahaya Thulin-Himi Ma Nidahas Kale
BF CHOIR

3.4 MB 3:31 min
download Pembara Devthumani
BF CHOIR

6.2 MB 6:36 min
download Samindunge Aashirwadaya
BF CHOIR

3.9 MB 4:07 min
download Api Aathmayen Ipadune
BF CHOIR

4.9 MB 5:10 min
download Obey Alankarayen Vashi Vee
BF CHOIR

4.3 MB 4:31 min
download Poloway Vesiyani
BF CHOIR

5.5 MB 5:52 min
download Sehe Divi Pidhu Betaluthumanan
BF CHOIR

9.1 MB 9:48 min
download Dubalawun Pawasan Ma Savimath
BF CHOIR

4.9 MB 5:10 min
download Ma Danim Ma Danim--Nidahas vee yesus namen
BF CHOIR

7.1 MB 7:37 min
download Elshadai Elshadai Sawibala Devidun
BF CHOIR

4.5 MB 4:47 min
download Edahillen Gaman Karami
BF CHOIR

4.4 MB 4:39 min
download O Swargaya Ma Hadhey
BF CHOIR

6 MB 6:24 min

26 ඔබ පසසම වදහ පනවම Resized

Download Name Play Size Duration
download Shuddha Aathmaya Vegiru
BF CHOIR

6.4 MB 6:53 min
download Shantha Nisala Swabhawayen
BF CHOIR

7.1 MB 7:38 min
download Kithu Yesus Thula Sitina
BF CHOIR

4.1 MB 4:21 min
download Obey Pesasum Vidhaha Penwamin
BF CHOIR

6 MB 6:27 min
download Ma Nawa Mevillak Wannemi
BF CHOIR

5.7 MB 6:07 min
download Devindu Thula Ma Wachanaya Pasasmi--Ma Obe Preme Gena Gayami
BF CHOIR

4.1 MB 4:17 min
download Medina Ma Oba Wetha Emi
BF CHOIR

3.7 MB 3:56 min
download Yehovah Raffa Suwakarana Samindu Obai
BF CHOIR

4.3 MB 4:30 min
download Apahata Etha Midhumkarugen--Samiduni mage Aathmaya
BF CHOIR

5.6 MB 5:59 min

25 බහස සතත වව Resized

Download Name Play Size Duration
download Meti Rupayak Gal Pilimayak Nowe
BF CHOIR

4.7 MB 4:58 min
download Yesus Ma Udhesa
BF CHOIR

6 MB 6:21 min
download Dev Samidaanan Karunawantha Voo
BF CHOIR

4.8 MB 5:02 min
download Nomasuruwa Wapurami
BF CHOIR

3 MB 3:06 min
download Bohoshe Sthuthi Wewa
BF CHOIR

6.3 MB 6:40 min
download Mahimen Samindun Jaya Lebuwey
BF CHOIR

6.5 MB 6:51 min
download Christhus Den Ma Thulai
BF CHOIR

4.6 MB 4:47 min
download Samindu Kerahi Mage Dheth
BF CHOIR

9.9 MB 10:40 min
download Yesus Mage Siyallai
BF CHOIR

4 MB 4:09 min
download Ma Midune Ley Thulin
BF CHOIR

6.4 MB 6:47 min
download Prasansa Madhyaye
BF CHOIR

5.8 MB 6:08 min

24 දවඳ මගක සදය Resized

Download Name Play Size Duration
download Mava Parajaya Karanna Bae-Samidun Ma Balakotuwai
BF CHOIR

4.1 MB 4:21 min
download Shantha Nisala Swabawayen
BF CHOIR

7.1 MB 7:40 min
download Track 10 Samidu Thula Sathutuwanna
BF CHOIR

3.2 MB 3:24 min
download Ma Nethivi Sitiyadi
BF CHOIR

5.5 MB 5:51 min
download Himi Apata Nowa
BF CHOIR

4.7 MB 5:01 min
download Preethi Nada Karan
BF CHOIR

4.2 MB 4:28 min
download Yesus Swamin
BF CHOIR

5.2 MB 5:33 min
download Ma Deth Osawa
BF CHOIR

5.6 MB 5:55 min
download Sumihiri Yesuni
BF CHOIR

4.8 MB 5:03 min
download Samiduni Sthuthi
BF CHOIR

7.2 MB 7:45 min
download Yesus Namaya-Yesus Name
BF CHOIR

7.5 MB 8:01 min
download Devindu Magak Sadai
BF CHOIR

6.1 MB 6:32 min

23 සමඳ ම හට කළ ද Resized

Download Name Play Size Duration
download Himi Yesus Sehe-Samiduni Passasami
BF CHOIR

6.1 MB 6:29 min
download Samidun Thuwala Lebuwe
BF CHOIR

2.6 MB 2:44 min
download Piyaneni Oba Eya Newatha Kaley
BF CHOIR

6.6 MB 7:02 min
download Samiduni Obe Premaya Mahimanvithai
BF CHOIR

6.3 MB 6:44 min
download Mey Den Sihasuna Wata Dev Duthayan
BF CHOIR

2.3 MB 2:19 min
download Pudumai Obe Kriyawan
BF CHOIR

5 MB 5:16 min
download Oba Mage Abba Piyanan
BF CHOIR

4 MB 4:16 min
download Oba Penvu Karuna Guna Sihi Karami
BF CHOIR

4.2 MB 4:26 min
download Passasam Himi Ma Praane
BF CHOIR

6.1 MB 6:32 min
download Shuddai Shuddai Oba Idiriye
BF CHOIR

6.9 MB 7:20 min
download Yesus Ma Midumkarui
BF CHOIR

2.9 MB 2:59 min
download O...Samida Ma Hata Kala De
BF CHOIR

4.7 MB 5:02 min

22 කරසතස දන ම තළය Resized

Download Name Play Size Duration
download Saminduni Oba Ma Langamai
BF CHOIR

10 MB 6:07 min
download Swargika Jeewayak Me Polowe
BF CHOIR

11.8 MB 8:04 min
download Swamin Oba Mage Saviyai
BF CHOIR

11.2 MB 7:25 min
download Obey Dhayawa Mata Sehe
BF CHOIR

9.9 MB 6:03 min
download Thejaswee Veda Vasana
BF CHOIR

8 MB 3:57 min
download Vishmithai Athi Uthummya Obey Kriya
BF CHOIR

9.5 MB 5:33 min
download Devinduni Edhahillen
BF CHOIR

9.5 MB 5:36 min
download Ethumanan Men Kawdho
BF CHOIR

11.2 MB 7:27 min
download Athi Shreshta Woo Shuddha Woo
BF CHOIR

9.8 MB 5:52 min
download Swaminwahanse Mata Prema Karai
BF CHOIR

9.3 MB 5:25 min
download Christhus Den Ma Thulaii
BF CHOIR

10 MB 6:06 min
download Mama Gee Gaya
BF CHOIR

9.7 MB 5:51 min

21 මම නගරය දවඳ ඔබය Resized

Download Name Play Size Duration
download Oba Namadinnem
BF CHOIR

6 MB 4:27 min
download Bara Usulannavu
BF CHOIR

6 MB 4:27 min
download Api Deva Daruwan Samiduta Ekvi Sitimoo
BF CHOIR

5.1 MB 3:26 min
download Ihala Swargaye Sema Aathmika
BF CHOIR

6.4 MB 4:51 min
download Mema Nagaraye Devindhu Obai
BF CHOIR

6.7 MB 5:11 min
download Mage Jeewana Kaale Sadha
BF CHOIR

5.1 MB 3:31 min
download Api Devindun Namadinne Aathmayen
BF CHOIR

6.7 MB 5:16 min
download Endereku Men Swamin Ma
BF CHOIR

6.4 MB 4:53 min
download Swaminge Aashirwadaya Mata
BF CHOIR

6.1 MB 4:32 min

19 දවඳන කතරම උතමද

Download Name Play Size Duration
download Hiru Eliyata Sesadhiya Nohekie
BF CHOIR

5.2 MB 5:12 min
download Devindun Ketharam Uthumdho
BF CHOIR

5.2 MB 5:16 min
download Samindu Idiriye-Ma Hadehee Aashawa Obai
BF CHOIR

4.6 MB 4:33 min
download Obey Preethiya Mage Preethiyai
BF CHOIR

5.3 MB 5:22 min
download Yesus Himi Paawa Dun
BF CHOIR

6 MB 6:07 min
download Obey Mulu Hadhin
BF CHOIR

3.8 MB 3:40 min
download Saminduni Ma Obawa Pasasami
BF CHOIR

4.8 MB 4:46 min
download Ma Kamawa Labuwey
BF CHOIR

5.6 MB 5:39 min
download Oba Ma Gena Salakilimath Wannata
BF CHOIR

4.8 MB 4:49 min
download Saminde Obama Nisai
BF CHOIR

4.4 MB 4:21 min
download Eya Yahapathya Yahapathya
BF CHOIR

3.9 MB 3:49 min

Page 1 of 12