04 ශභ ආරචයක

Download Name Play Size Duration
download Jeewamanai Jeewamanai-Ma Mudawa Eththey-Yesus Ma Hata Kala Semade-Nidahas Ma Nidahas
BF CHOIR

3.6 MB 3:49 min
download Himi Obey Namaya Ma Osawannemi
BF CHOIR

3.6 MB 3:47 min
download Yesus Galavumkaruthuma Pudumai Eye Name
BF CHOIR

3.5 MB 3:42 min
download Ma Ennemi Oba Vethata
BF CHOIR

3.5 MB 3:46 min
download Salvation Prayer-Yesus Swamin
BF CHOIR

5.6 MB 6:00 min
download Msg-Kurusiya Langa-Calvaryata Giya Ma Nisa-Swaminya Swaminya
BF CHOIR

6.5 MB 7:02 min
download Yesus Oba Yahapath
BF CHOIR

1.2 MB 1:11 min
download Adahanna Swami Thula-Yesus Visandai Sema Getalu
BF CHOIR

4.3 MB 4:33 min
download Devindu Magak Sadai
BF CHOIR

6.8 MB 7:19 min
download Short Message
BF CHOIR

1.1 MB 1:03 min
download Samindunge Sadakal Maheemayen
BF CHOIR

7.7 MB 8:16 min
download Divi Gevanta Nawa Jeewanaya Ma Labamin
BF CHOIR

3.2 MB 3:26 min
download Mahimanvithai Athi Shreshtai Deva Premaya-Scripture & Prayer-Cont'd song
BF CHOIR

3.8 MB 4:03 min

03 දව පතරයන පරතවනන

Download Name Play Size Duration
download Ma Jeewaya Oba Thula Vanne-Obey Duk Sitha Maru Karan
BF CHOIR

4.1 MB 4:23 min
download Short Drama-Salvation Prayer-Samindunge Abiyasata Api Preethiyen Emu
BF CHOIR

6.2 MB 6:37 min
download Himi Pasasam Ma Mulu Harden-Samarannemi Ma Swaminta Gayamin-Gayav Sevoma Me Mihithalaye
BF CHOIR

3.6 MB 3:51 min
download Himi Mandirayata-Halleluya Apa Devidun (Enu Apa Preethiwen)-Dev Preethiya Mage Shakthiyai
BF CHOIR

4 MB 4:13 min
download Samindun Pasasam (Ma Hade Ethi Geeyen)
BF CHOIR

4.8 MB 5:10 min
download Negita Saminduta Sthuthi Denna-Siyon Idiriye Pesasum Gena Emu-Ethuman Balawath Ape Gelawumkaru
BF CHOIR

4.8 MB 5:09 min
download Dalu Nolawath Atthika Gasa
BF CHOIR

2.8 MB 2:58 min
download Apa Gena Emu Obata Sthuthi Pooja-Gayami Obey Saviya Gena
BF CHOIR

4.9 MB 5:12 min
download Shuddhai Samindu Shuddhai-Samindun Pasasamu-Oba Atharahi Wesena Dev Samidun-Enu Apa Pudamu Prasanshawe Pooja
BF CHOIR

7.2 MB 7:42 min
download Oba Yai Den Preethiyen-Dev Puth Avadiwav-Gayav Nawa Geeyak-Saminda Thula Preethiven
BF CHOIR

5.5 MB 5:51 min
download Dhamitu Thenethekuge-Preethi Preethi Preethi Himi Thula-Devindun Yahapath-Ma Hata Ethi Me Preethiya
BF CHOIR

6.7 MB 7:13 min

02 සවය ඔබට අයතය

Download Name Play Size Duration
download Music
BF CHOIR

2.1 MB 2:16 min
download Mahimanvithai Athi Shreshtai Deva Premaya
BF CHOIR

2.4 MB 2:30 min
download Scripture-Rom 10-9&10
BF CHOIR

1.4 MB 1:27 min
download Obey Mulu Hadhin Samidun Vishwasa Karan
BF CHOIR

3.1 MB 3:21 min
download Kurusedhi Mila Gewwe Ma Yesus
BF CHOIR

3.8 MB 4:04 min
download Ma Suwai Sampoornai-Ma Alepaya Ladha Bev Dev Wachane Kiyai
BF CHOIR

4.6 MB 4:56 min
download Ma Pawasanade Ma Sathu We
BF CHOIR

3.2 MB 3:22 min
download Ma Puthuni Mage Vadana Sawan Denna
BF CHOIR

3.7 MB 3:56 min
download Saminda Ethum Mahimawath---(Ethum Israyelhi Balawanthi)
BF CHOIR

2.6 MB 2:48 min
download Scripture-Isa 53-4&5---Mat 8-17---1Pet 2-24
BF CHOIR

1.7 MB 1:45 min
download Novenesvena Novenesvena Swamin
BF CHOIR

2.8 MB 3:02 min
download Sema Yahapath Ha Sampoorna Vu-Preethimath Hadhawatha
BF CHOIR

6.5 MB 7:01 min
download Yehovah Samindun-Pasasam Himi Ma Prane
BF CHOIR

6.5 MB 7:03 min
download Me Karuna Udesa Elidaraw Vune Kristus
BF CHOIR

3.3 MB 3:29 min
download Oba Suwa Karana Devidun Mamai-Yesuni Obey Name Ma Suwayai
BF CHOIR

4.1 MB 4:21 min
download Confession-Mat 8-16&17---1Pet 2-24---Psa 107-20
BF CHOIR

0.9 MB 0:51 min

01 ඇදහලල ජයගරහ ගතක

Download Name Play Size Duration
download Sthuthi Swamini Obey Jayata Apawa Gena Yanne
BF CHOIR

1.4 MB 0:46 min
download Divi Gewantta Nawa Jeewnayak-Ma Suwai Sampoornai
BF CHOIR

1.7 MB 1:44 min
download Oba Nomiyana Preme-Oba Namadimi Savibala Devidun
BF CHOIR

2.8 MB 2:59 min
download Senawai Balaye Apa-Balawanthai Ape Devidun-Balawanthai Dewindun
BF CHOIR

2.7 MB 2:50 min
download Himi Abiyase Ma Sitinne-Peradei Doratuwa Pathalaye-Biya Nowav
BF CHOIR

3 MB 3:12 min
download Obata Dhee Ette Usasthama Namayai-Sarwabala Piyanani Elshaddai-Pooja woo Yesus Sehe
BF CHOIR

3.3 MB 3:30 min
download Enu Apa Preethiwen-Ma Saminda Ma Siyaluma Hingakam-Samaramu Yesus Samarannemu-Me Dawase Samindun Sedu
BF CHOIR

2.9 MB 3:03 min
download Saminda Apa Oba Pasasam-Himi Ma Obey Premaya Samarannemi-Himi Obey Nameta Pesasum Ghee-Oba Weni Woo Kawdho
BF CHOIR

4.8 MB 5:08 min
download Ma Sengawena Sthanaya Obai-Halleluya Prasansawe
BF CHOIR

1.8 MB 1:50 min
download Yesus Mage Swamin Ma Gelawoo-Himi Pasasam Ma Mulu Harden-Keneku Magin Dahasak Palawai Nam
BF CHOIR

3 MB 3:07 min
download Dhamitu Theneththekuge-Eye Namey Etha Balaya-Ma Paapaya Ivath Kale-Nava Mevillaki-Ma Pavasana De
BF CHOIR

2.2 MB 2:19 min
download Pasasam Himi Ma Prane-Yesus Swaminya-Nawa Upathai Jaya Urumai
BF CHOIR

2.3 MB 2:26 min
download Ma Danim Ma Danim-Nidahas Wee Yesus Namen
BF CHOIR

2.2 MB 2:16 min
download Samindun Pasasamu-Api Sthuthi Demu- Himi Ithaa Uthum Obage Name
BF CHOIR

2.3 MB 2:22 min
download Shuddha Saminda Athi Shuddha Saminda
BF CHOIR

1.7 MB 1:44 min
download Yehovah Samindun-Dev Puth Avadiwav-Samindu Gena Ma Udhyogayen
BF CHOIR

1.8 MB 1:54 min
download Novenasvena Novenasvena Swamin
BF CHOIR

2.3 MB 2:26 min
download Den Obatath Mena Dei-Ma Abrahamge Wanshayai
BF CHOIR

1.7 MB 1:42 min
download Yesuni Obey Name Balawanthai
BF CHOIR

1.8 MB 1:50 min
download Obey Shuddhatwaya Desa Balana Kala
BF CHOIR

3.3 MB 3:27 min
download Pasasam Devindu Nama
BF CHOIR

2.6 MB 2:45 min
download Leyin Obey Me Mandeeraya Pivithuruwe-Oba Suwa Karana Devidun Mamai
BF CHOIR

1.8 MB 1:50 min
download Usasya Obage Name-Pavithrawe Ma Obe Leyin
BF CHOIR

2.8 MB 2:55 min

Download Name Play Size Duration
download 1535-ES (M) The Power of Resurrection මළවුන්ගෙන් නැවත නැගිටීමේ බලය
Manu Mahtani

68.5 MB 1:14:49 min
download 1535-ES (Y) The Power of Resurrection මළවුන්ගෙන් නැවත නැගිටීමේ බලය
Yasha Manu

19.2 MB 20:55 min
download 2123-ES The Power of Grace අනුග‍්‍රහයේ බලය (Part 1)
Manu Mahtani

54 MB 58:58 min
download 2060-ES The Working Word කි‍්‍රයා කරන්නාූ චනය (Part 1)
Manu Mahtani

71.6 MB 1:18:09 min
download 1904-ES Jesus wants people free යේසුස්වහන්සේට අවශ්‍ය වන්නේ මනුෂ්‍යයන් නිදහස් වීමයි
Manu Mahtani

64.3 MB 1:10:12 min
download 2429-ES The Way to God’s Prosperity දේව සඑලත්වයට මාර්ගය
Manu Mahtani

75.7 MB 1:22:38 min
download 2442-ES Live in Confidence නිර්භීතකමෙන් ජීවත් වන්න
Manu Mahtani

79.7 MB 1:27:00 min
download 2020-ES Believers walk in God's Authority ඇදහිලිවන්තයන් ගමන් කරනනේ දෙවියන්වහන්සේගේ ආධිපත්‍යයෙන්
Manu Mahtani

67.9 MB 1:14:11 min
download 2042-ES The Power of God in You ඔබ තුළ දේව බලය
Manu Mahtani

71 MB 1:17:35 min
download 2046-ES You don’t get by crying, but only by faith ඔබ ඇදහිල්ලෙන් මිස ඇඬීµමන් කිසිවක් ලබා ගන්නේ නැත
Manu Mahtani

66.9 MB 1:13:05 min
download 2019-ES God is with you දෙවියන්වහන්සේ ඔබ සමඟයි
Manu Mahtani

65.3 MB 1:11:21 min
download 2048-ES Confidence and Patience නිර්භීතකම සහ ඉවසිලිවන්තකම
Manu Mahtani

55.2 MB 1:00:17 min
download 2051-ES God is willing to be connected with people දෙවියන්වහන්සේ මනුෂ්‍යයන් සමග සමබන්ධ වන්නට කැමැත්තෙන් සිටී
Manu Mahtani

67.1 MB 1:13:16 min
download 2015-ES If any speak let him speak the words of God කෙනෙකු කථා කළහොත් ඔහු දේව වචන කථා කළ යුතුය
Manu Mahtani

68.9 MB 1:15:18 min
download 2063-ES God’s Promises are seeds to be sown දෙවියන්වහන්සේගේ පොරොන්දු වපුරන පිණිස දෙන ලද බීජ වේ
Manu Mahtani

69.3 MB 1:15:43 min
download 2073-ES Use your authority with no sin consciousness පාපයේ හෘද සාක්ෂියක් නොමැතිව ඔබේ ආධිපත්‍යය භාවිතා කරන්න
Manu Mahtani

72.7 MB 1:19:25 min
download 2122-ES Good God is a giver of good gifts යහපත් දෙවියන්වහන්සේ යහපත් දීමනා දෙනසේක
Manu Mahtani

60.7 MB 1:06:14 min
download 2009-ES You are freed from the curse ඔබ භියේ ශාපයෙන් නිදහස් වී ඇත
Manu Mahtani

64.4 MB 1:10:18 min
download 2037-ES Seek first the Kingdom of God පළමුව දේව රාජ්‍යය සොයන්න
Manu Mahtani

68.3 MB 1:14:34 min
download 2211-ES The Birth of Jesus Christ – The Word became flesh යේසුස් කි‍්‍රස්තුස්වහන්සේගේ උපත - වචනය මාංශවත්වූසේක
Manu Mahtani

48.9 MB 53:22 min
download 2211-ES Be connected to the Heavenly Plan ස්වර්ගීය සැලැස්මට සම්බන්ධ වන්න
Yasha Manu

19.9 MB 21:41 min
download 2213-ES Is there anything too hard for the Lord ස්වාමීන්වහන්සේට බැරි දෙයක් ඇත්ද?
Yasha Manu

26.8 MB 29:15 min
download 2361-ES Power in the words that you speak ඔබ කථා කරන වචන වල බලය
Manu Mahtani

70.5 MB 1:16:57 min
download 2362-ES Know who you are in Christ Jesus යේසුස් කි‍්‍රස්තුස් තුළ ඔබ කවුදැයි කියා දැනගැනීම
Manu Mahtani

80.5 MB 1:27:52 min
download 2386-ES Fear not! No weapon formed against you shall prosper භය නොවන්න! ඔබට විරුද්ධව පැමිණෙන කිසි අවියක් සඑල නොවන්නේය
Manu Mahtani

80 MB 1:27:23 min
download 2392-ES Resurrection නැවත නැගිටීම
Manu Mahtani

55 MB 1:00:07 min
download 2392-ES Resurrection Benefits we enjoy today because of Jesus නැවත නැගිටීමේ වරප‍්‍රසාද
Yasha Manu

49.6 MB 54:13 min
download 2457-ES Our Identity in Christ ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ තුළ අපගේ අනන්‍යතාවය
Pastor Immanuel James

87.1 MB 1:35:04 min
download 2638-ES God wants His best for you දෙවියන්වහන්සේට අවශ්‍ය වන්නේ උන්වහන්සේගේ ශ්‍රේෂ්ඨම දේ ඔබ ලබා ගැනීමයි
Manu Mahtani

94.1 MB 1:42:46 min
download 2648-ES God can move in your situation දෙවියන්වහන්සේට ඔබගේ තත්වය තුළ කි‍්‍රයා කළ හැකියි
Manu Mahtani

83 MB 1:30:40 min
download 2654-ES God Blesses the Faithful දෙවියන්වහන්සේ විශ්වාසවන්ත අයට ආශ්‍රීර්වාද කරයි
Manu Mahtani

66.8 MB 1:12:57 min
download 2654-ES God is looking for Faithful People දෙවියන්වහන්සේ විශ්වාස මනුෂ්‍යයන් සොයනසේක
Yasha Manu

24.3 MB 26:30 min
download 2659-ES What's good about Good Friday මහ සිකුරාදා ගැන හොඳ කුමක්ද?
Manu Mahtani

68.5 MB 1:14:50 min
download 2659-ES The Grace of God දේව අනුග‍්‍රහය
Yasha Manu

27.2 MB 29:42 min
download 2660-ES What is the Resurrection all about නැවත නැගිටීම ගැන කුමක් කිව හැකිද?
Manu Mahtani

6.8 MB 7:22 min
download 2213-ES God is a God of Purpose, Plan, Principle දෙවියන්වහන්සේ අරමුණක් ඇති, සැලැස්මක් ඇති, මූලධර්ම ඇති...දෙවිකෙනෙකු වනසේක
Manu Mahtani

64.5 MB 1:10:28 min
download 2660-ES Jesus is Alive and He wants to have a relationship with us යේසුස්වහන්සේ ජීවමාන බැවින් උන්වහන්සේට ඕනෑ වන්නේ අප සමග සම්බන්ධකමක් ගොඩනගන්නටයි
Yasha Manu

28.3 MB 30:55 min

SERIES

Download Name Play Size Duration
download 2087-ES How to Increase your financial Blessing ඔබගේ මූල්‍යමය ආශ්‍රීර්වාදය වැඩිකරගන්නේ කෙසේද? (Part 3)
Manu Mahtani

60.6 MB 1:06:10 min
download 2087-ES How to Increase your financial Blessing ඔබගේ මූල්‍යමය ආශ්‍රීර්වාදය වැඩිකරගන්නේ කෙසේද? (Part 2)
Manu Mahtani

69.4 MB 1:15:44 min
download 2068-ES Promises of God are given to us in seed form දේව පොරොන්දු අපට දී තිබෙන්නේ බීජ ආකාරයටයි (Part 2)
Manu Mahtani

65.2 MB 1:11:10 min
download 2068-ES Promises of God are given to us in seed form දේව පොරොන්දු අපට දී තිබෙන්නේ බීජ ආකාරයටයි (Part 1)
Manu Mahtani

64.1 MB 1:09:57 min
download We need to Change our way of thinking අප සිතන ආකාරය වෙනස් කළ යුතුය (Part 2)
Manu Mahtani

75 MB 1:21:57 min
download We need to Change our way of thinking අප සිතන ආකාරය වෙනස් කළ යුතුය (Part 1)
Manu Mahtani

67.1 MB 1:13:19 min
download 1969-ES God’s Word drives out fear දේව වචනය භය දුරු කරයි (Part 3)
Manu Mahtani

70.3 MB 1:16:46 min
download 1969-ES God’s Word drives out fear දේව වචනය භය දුරු කරයි (Part 2)
Manu Mahtani

72.2 MB 1:18:49 min
download 1969-ES God’s Word drives out fear දේව වචනය භය දුරු කරයි (Part 1)
Manu Mahtani

65.3 MB 1:11:20 min

I LOVR TO BE IN YOUR PRESENCE-English/Sinhala

133 001 I LOVE TO BE IN YOUR PRESENCE ES LIVE AT SR KURANA 2

 

මුළු පොළොව ස්වාමීන්ගේ තේජසින් පූර්ණ වෙයි

29 JALAYEN MUHUDA Resized

 

දෙවිඳුන් මගේ ගැළවීමයි

28දවඳන මග ගළවමය Resized

 

ස්වර්ගය මා හදේ

27 සවරගය ම හද Resized

 

ඔබෙ පැසසුම් විදහා පෙන්වමි

26 ඔබ පසසම වදහ පනවම Resized

 

බොහොසේ ස්තුති වේවා

25 බහස සතත වව Resized

 

දෙවිඳු මගක් සාදයි

24 දවඳ මගක සදය Resized

 

සමිඳා මා හට කළ දේ

23 සමඳ ම හට කළ ද Resized

 

ක‍්‍රිස්තුස් දැන් මා තුළයි

22 කරසතස දන ම තළය Resized

 

මෙම නගරයේ දෙවිඳු ඔබයි

21 මම නගරය දවඳ ඔබය Resized

 

දෙවිඳුන් කෙතරම් උතුම්දෝ

19 දවඳන කතරම උතමද

 

යේසුස් හිමිගේ අනගි ලේ

18 යසස හමග අනග ල Resized

 

ෂාලෝම් දෙවිඳු මමයි

17 ෂලම දවඳ මමය Resized

 

ශාරොන්හි රෝස මලයි

16 ශරනහ රස මලය

 

අබ්බා පියාණෙනි

15 අබබ පයණන Resized

 

ස්වාමීන්වහන්සේගේ නාමය බලවත් පවූරකී

14 සවමනවහනසග නමය බලවත පවරක

 

නමස්කාරවේවා

13 නමසකරවව

 

සුවයේ නදිය ගලයි

12 සවය නදය ගලය Resized

 

මේ මුළු දේශයේ පිබිදීම ඇරඹී ඇතේ

11 ම මළ දශය පබදම ඇරඹ ඇත

 

LIVE PRAISE & WORSHIP-English/Sinhala/Tamil

LIVE PRAISE WORSHIP EST Resized

 

ඔබේ ගැළවීමේ ප‍්‍රීතිය සමරන්න

10 ඔබ ගළවම පරතය සමරනන

 

 අඳුරෙන් එළියට

09 අඳරන එළයට

 

ඇදහිල්ලේ ප‍්‍රශංසා ගීතිකා

08 ඇදහලල පරශස ගතක

 

 බලය සහ ආධිපත්‍යය

07 බලය සහ ආධපතයය

 

 ස්ති‍්‍රය - පුරුෂයා

06 සතරය පරෂය

 

 යේසුස්වහන්සේගේ ලේ

05 යසසවහනසග ල

 

ශුභ ආරංචියක්

04 ශභ ආරචයක

 

දෙව් පුත‍්‍රයන් පී‍්‍රතිවන්න

03 දව පතරයන පරතවනන

 

සුවය ඔබට අයිතියි

02 සවය ඔබට අයතය

 

ඇදහිල්ලේ ජයග‍්‍රාහී ගීතිකා

01 ඇදහලල ජයගරහ ගතක

Download Name Play Size Duration
download 0688-S වැපිරීම සහ කපා ගැනීමේ ප‍්‍රතිපත්ති
Manu Mahtani

70.6 MB 1:17:08 min
download 2407-S(M) භක්තිවන්තකමෙන් ජීවත් වීමට මාර්ග 5ක්
Manu Mahtani

55.4 MB 1:00:31 min
download 2407-S(Y) අපි දේව වචනය හරි ආකාරව ප‍්‍රකාශ කළ යුත්තේ කෙසේද
Yasha Manu

20.6 MB 22:26 min
download 2209-S ඇදහිල්ලෙන් ගමන් කිරීමෙන් අපට බොහෝ එලප්‍රයෝජන ඇත
Manu Mahtani

64.8 MB 1:10:47 min
download 2103-S දේව පොරොන්දු නොලැබීමට විරුද්ධව ක්‍රියා කරන බලවේග 2 - භිය සහ නොඇදහිලිකාරකම (Spiritual Revival Kurunegala 14')
Yasha Manu

39.4 MB 43:00 min
download 2115-S ඔබ කවුදැයි කියා දැන ගැනීම
Yasha Manu

49.7 MB 54:14 min
download 2118-S වචනය අසන්නෙකු පමණක් නොවී එය ක්‍රියාවට නංවන්නෙකු වන්න
Manu Mahtani

46.3 MB 50:36 min
download 2126-S අපි සිතන, ප්‍රකාශ කරන හා ක්‍රියා කරන දේවල් ගැන දෙවියන්වහන්සේට වැදගත්
Manu Mahtani

46.8 MB 51:08 min
download 2129-S දෙවියන්වහන්සේට දොස් තැබීම නවත්වා, එළිදරව් ඥානය උන්වහන්සේගෙන් ලබා ජීවත්වන්න
Manu Mahtani

49.6 MB 54:07 min
download 2130-S අපගේ මිදුම්කාරයාණෝ අපට ප්‍රයෝජන ලබා ගැනීමට උගන්වනසේක
Manu Mahtani

56.7 MB 1:01:58 min
download 2135-S දේව වචනය ක්‍රියාවට දැමීමෙන් ඔබට තිබෙන ආශ්‍රීර්වාද
Manu Mahtani

54.7 MB 59:42 min
download 2156-S චචනය ඇසීමෙන් පමණක් නොව නුමුත් එය ක්‍රියාවට නැංවීමෙන් ආශ්‍රීර්වාද ගෙන දෙන්නේය
Manu Mahtani

52 MB 56:50 min
download 2395-S මුළු පොළොව ස්වාමීන්ගේ තේජසින් පූර්ණ වෙයි
Manu Mahtani

74 MB 1:20:50 min
download 2161-S ඔබ ගැළවීම ලබන්නේ යේසුස්වහන්සේ ඔබෙ ස්වාමීන් ලෙස පිළිගැනීමෙනි
Manu Mahtani

53.2 MB 58:07 min
download 1783-S අවසාන කාලයේ ජයග‍්‍රාහිකව ජීවත් වන්න
Manu Mahtani

53.2 MB 58:04 min
download 2193-S සත්‍යතාවයේ වචනය හරියාකාරව බෙදා ගැනීම
Manu Mahtani

49 MB 53:34 min
download 2198-S දෙවියන්වහන්සේගේ කැඳවීම නම් උන්වහන්සේට ආත්මයෙන් සේවය කිරිමයි
Manu Mahtani

49.9 MB 54:33 min
download 2202-S දේව වචනය හදිසි පාවිච්චිය සඳහා නොව, එය ජීවිත රටාවක් විය යුතුයි
Manu Mahtani

64.3 MB 1:10:16 min
download 2202-S යෝසෙප්ගේ ජීවිතයේ දේව කරුණාව (ප්‍රසාදය) නිසා ඔහු උසස්ම ස්ථානයට පැමිණියේය
Yasha Manu

21.9 MB 23:57 min
download 2203-S දෙවියන්වහන්සේ සියල්ල යේසුස්වහන්සේට භාර දී ඇත
Yasha Manu

19 MB 20:46 min
download 2206-S මම යක්ෂ පීඩන ජය ගන්නේ කෙසේද?
Manu Mahtani

59 MB 1:04:29 min
download 2208-S දේව වචනය ඔබගේ මුඛයේ තබා ගන්න
Manu Mahtani

67.6 MB 1:13:48 min
download 2172-S ඔබ ගැළවීම ලබන්නේ යේසුස්වහන්සේ ඔබෙ ස්වාමීන් ලෙස පිළිගැනීමෙනි- යේසුස්වහන්සේගේ ලේ පූජාව තුළින් අපව ලෝකයෙන් වෙන් කර ඇත
Manu Mahtani

50.6 MB 55:16 min
download 2174-S වැරදි පණිවුඩ නොඅසා යේසුස්වහන්සේ දේශනා කරන්න
Manu Mahtani

44.8 MB 48:54 min

SERIES — Avasana Kaalaye Mulaava

Download Name Play Size Duration
download 1804-S(Y) අවසාන කාලයේ මුළාව-Part 7
Yasha Manu

32.9 MB 35:58 min
download 1801-S(Y) අවසාන කාලයේ මුළාව-Part 6
Yasha Manu

35.7 MB 38:59 min
download 1795-S(Y) අවසාන කාලයේ මුළාව-Part 5
Yasha Manu

37.1 MB 40:30 min
download 1795-S(Y) අවසාන කාලයේ මුළාව-Part 4
Yasha Manu

32.3 MB 35:17 min
download 1789-S අවසාන කාලයේ මුළාව-Part 3
Yasha Manu

30.3 MB 33:02 min
download 1789-S අවසාන කාලයේ මුළාව-Part 2
Yasha Manu

40.2 MB 43:56 min
download 1783-S අවසාන කාලයේ මුළාව-Part 1
Yasha Manu

27.3 MB 29:47 min

SERIES — Avasana Kaalaye Puthrayeku Men Jeewath Wanna

Download Name Play Size Duration
download 1789-S අවසාන කාලයේ පුත‍්‍රයෙකු මෙන් ජීවත් වන්න-Part 2
Manu Mahtani

42.8 MB 46:47 min
download 1789-S අවසාන කාලයේ පුත‍්‍රයෙකු මෙන් ජීවත් වන්න-Part 1
Manu Mahtani

44.2 MB 48:18 min

SERIES — Deva Karunawa

Download Name Play Size Duration
download 2209-S දේව කරුණාව අප තුළ තිබෙන නිසා අපට අන් අයට ප්‍රේම කළ හැකියි-Part 3
Yasha Manu

20.3 MB 22:12 min
download 2208-S දේව කරුණාව (ප්‍රසාදය) එස්තර්ගේ ජීවිතයේ පැවතුනේය-Part 2
Yasha Manu

18 MB 19:41 min
download 2206-S යේසුස්වහන්සේ තුළ තිබුණු දේව කරුණාව (ප්‍රසාදය) නිසා බොහෝ දෙනා දෙවියන්වහන්සේ අදහාගත්තෝය-Part 1
Yasha Manu

23.8 MB 25:57 min

SERIES — Edahille Piya Vimata Abrahamge Jeevithaye Thibu Nengrum 7

Download Name Play Size Duration
download 1807-S(M) ඇදහිල්ලේ පියා වීමට ආබ‍්‍රහම්ගේ ජීවිතයේ තිබූ නැංගුරම් 7ක්
Manu Mahtani

56.7 MB 1:01:54 min

SERIES — Edahille Saha Oba Katha Karana Watchana

Download Name Play Size Duration
download 2203-S ඇදහිල්ල සහ ඔබ කථා කරන වචන-Part 4
Manu Mahtani

61 MB 1:06:40 min
download 2203-S ඇදහිල්ල සහ ඔබ කථා කරන වචන-Part 3
Manu Mahtani

54.7 MB 59:45 min
download 2203-S ඇදහිල්ල සහ ඔබ කථා කරන වචන-Part 2
Manu Mahtani

56.3 MB 1:01:29 min
download 2203-S ඇදහිල්ල සහ ඔබ කථා කරන වචන-Part 1
Manu Mahtani

58.4 MB 1:03:48 min

SERIES — Oba Manshayen Jeewath Wanne Nethiwa Aathmayen Jeewath Wanna

Download Name Play Size Duration
download 2115-S ඔබ මාංශයෙන් ජීවත් වන්නේ නැතිව ආත්මයෙන් ගමන් කරන්න - Track 2
Manu Mahtani

46.7 MB 51:01 min
download 2115-S ඔබ මාංශයෙන් ජීවත් වන්නේ නැතිව ආත්මයෙන් ගමන් කරන්න - Track 1
Manu Mahtani

54.7 MB 59:47 min

SERIES — Suwayen Sitima Deva Kemeththa Bava Dena Sitima Vedagathwe

Download Name Play Size Duration
download 2203-S සුවයෙන් සිටීම දේව කැමැත්ත බව දැන සිටීම වැදගත්වේ-Part 13
Yasha Manu

28.8 MB 31:23 min
download 2203-S සුවයෙන් සිටීම දේව කැමැත්ත බව දැන සිටීම වැදගත්වේ-Part 12
Yasha Manu

29.6 MB 32:16 min
download 2198-S සුවයෙන් සිටීම දේව කැමැත්ත බව දැන සිටීම වැදගත්වේ-Part 11
Yasha Manu

26.7 MB 29:10 min
download 2193-S සුවයෙන් සිටීම දේව කැමැත්ත බව දැන සිටීම වැදගත්වේ-Part 10
Yasha Manu

29 MB 31:41 min
download 2174-S සුවයෙන් සිටීම දේව කැමැත්ත බව දැන සිටීම වැදගත්වේ-Part 9
Yasha Manu

30.8 MB 33:36 min
download 2172-S සුවයෙන් සිටීම දේව කැමැත්ත බව දැන සිටීම වැදගත්වේ-Part 8
Yasha Manu

25.5 MB 27:52 min
download 2161-S සුවයෙන් සිටීම දේව කැමැත්ත බව දැන සිටීම වැදගත්වේ-Part 7
Yasha Manu

36.7 MB 40:06 min
download 2156-S සුවයෙන් සිටීම දේව කැමැත්ත බව දැන සිටීම වැදගත්වේ-Part 6
Yasha Manu

22.9 MB 25:02 min
download 2135-S සුවයෙන් සිටීම දේව කැමැත්ත බව දැන සිටීම වැදගත්වේ-Part 5
Yasha Manu

27.3 MB 29:46 min
download 2130-S සුවයෙන් සිටීම දේව කැමැත්ත බව දැන සිටීම වැදගත්වේ-Part 4
Yasha Manu

30.2 MB 33:01 min
download 2129-S සුවයෙන් සිටීම දේව කැමැත්ත බව දැන සිටීම වැදගත්වේ-Part 3
Yasha Manu

28.2 MB 30:50 min
download 2126-S සුවයෙන් සිටීම දේව කැමැත්ත බව දැන සිටීම වැදගත්වේ-Part 2
Yasha Manu

29.4 MB 32:09 min
download 2118-S සුවයෙන් සිටීම දේව කැමැත්ත බව දැන සිටීම වැදගත්වේ-Part 1
Yasha Manu

36.4 MB 39:42 min

SERIES — Yesus Kristuswahansege Le Thulin Obey Ananyathawaya

Download Name Play Size Duration
download 2103-S යේසුස් ක්‍රිස්තුස්වහන්සේගේ ලේ තුලින් ඔබේ අනන්‍යතාවය - Track 2
Manu Mahtani

51.6 MB 56:19 min
download 2103-S යේසුස් ක්‍රිස්තුස්වහන්සේගේ ලේ තුලින් ඔබේ අනන්‍යතාවය - Track 1
Manu Mahtani

52.4 MB 57:15 min

Download Name Play Size Duration
download 3 - Confession of Faith (Church of the Way, South Africa)
Manu Mahtani

69.5 MB 1:02:55 min
download 2 - Faith works by Love (Church of the Way, South Africa)
Manu Mahtani

55.6 MB 1:02:20 min
download 1 - Faith Foundation (Church of the Way, South Africa)
Manu Mahtani

47.3 MB 52:00 min
download 1951-E Faith or Fear
Manu Mahtani

64.1 MB 1:10:01 min
download 2070-E It's far better to walk according to the Word than your 5 senses
Manu Mahtani

55.6 MB 1:00:41 min
download 1532-E(Y) Boldness-Part 3-Boldness of speech
Yasha Manu

23.3 MB 25:28 min
download 1532-E(M) You have come out of darkness and death unto light and Life
Manu Mahtani

39.6 MB 43:13 min
download 1527-E(Y) Boldness-Part 2
Yasha Manu

23.5 MB 25:40 min
download 1527-E(M) Come into His presence with thanksgiving
Manu Mahtani

41 MB 44:47 min
download 1523-E(Y) Boldness-Part 1
Yasha Manu

17.1 MB 18:42 min
download 1523-E(M) It is important for us to hear the Word of God
Manu Mahtani

35.2 MB 38:28 min
download 1468-E(Y) Wisdom & Knowledge
Yasha Manu

10.9 MB 11:55 min
download 1468-E(M) The Blood Speaks
Manu Mahtani

51.3 MB 56:04 min
download 1337-E(Y) Salvation of the Nations
Yasha Manu

7.3 MB 7:55 min
download 1337-E Spirit of Faith-Part 1
Manu Mahtani

55.4 MB 1:00:33 min
download 1315-E The Importance of Confession
Manu Mahtani

62.7 MB 1:08:29 min
download 1288-E Characteristics of love
Manu and Yasha Mahtani

60.8 MB 1:06:22 min
download 1228-E Spiritual walk by His Word or carnality through emotions
Manu Mahtani

47.3 MB 51:39 min
download 1588-E God always is the lifter of your soul
Manu Mahtani

52.6 MB 57:29 min
download 1671-E Always the Word of God encourages us
Manu Mahtani

53.9 MB 58:51 min
download 1840-E Loaded with Benefits
Manu Mahtani

54.8 MB 59:54 min
download 1843-E We are the prophetic declaration unto generations
Manu Mahtani

55.3 MB 1:00:21 min
download 1848-E Leaving the past memories
Manu Mahtani

60.3 MB 1:05:52 min
download 1852-E Words you believe make you a Winner
Manu Mahtani

52 MB 56:45 min
download 1856-E Words matter for you to reach your Destiny
Manu Mahtani

52.4 MB 57:14 min
download 1867-E Stop the enemy and the avenger by your praises
Manu Mahtani

52.9 MB 57:49 min
download 1870-E The Word of God is Beneficial for every aspect of our lives
Manu Mahtani

52.3 MB 57:07 min
download 1875-E Enlarge your vision
Manu Mahtani

54.8 MB 59:52 min
download 1993-E Walk in the Abundance of all things that He has given us
Manu Mahtani

28.9 MB 31:31 min
download 2097-E A Sacrificial Life
Manu Mahtani

47 MB 51:17 min
download 2099-E The Bible is the book of instructions to enjoy life
Manu Mahtani

38.4 MB 41:57 min
download 2182-E God has not brought us out of lust, barely to get along
Manu Mahtani

57.6 MB 1:02:56 min
download 2614-E Jesus led him out of the town
Manu Mahtani

62.4 MB 1:08:12 min
download 2647-E Ask for Wisdom
Manu Mahtani

79.8 MB 1:27:11 min
download 2653-E Doing the Will of God
Manu Mahtani

79 MB 1:26:14 min
download 0938-E Be in the service of the Lord and fear not to endure hardness
Manu Mahtani

59 MB 1:04:29 min
download 0638-E Seven instances of God's blessing
Manu Mahtani

55.7 MB 1:00:53 min

Page 4 of 13